Clare Templeman

Clare Templeman

Galwad i’r bar: 
2004
Y Deml Fewnol
01792 464623

Mae Clare yn fargyfreithiwr teulu iau blaenllaw gyda dros 18 mlynedd o brofiad yn Siambrau Angel.  Mae'n uchel ei pharch ac yn brofiadol ym mhob maes o gyfraith teulu, gan wneud gwaith i awdurdodau lleol, rhieni a gwarcheidwaid yn rheolaidd ar y lefelau uchaf.  Mae'n paratoi ei hachosion yn fanwl iawn, gan ddangos y gallu i amgyffred a dadansoddi achosion â thystiolaeth ffeithiol ac arbenigol gymhleth.

Meysedd ymarfer

Cyfraith teulu

Mae Clare yn ymarfer ym maes cyfraith teulu yn unig.  Mae ei hymarfer prysur yn cynnwys cyfarwyddiadau rheolaidd gan nifer o awdurdodau lleol ar draws de Cymru mewn ystod eang o achosion.  Mae Clare wedi ymgymryd ag achosion yn y Llys Apêl ac yn aml yn ymddangos yn yr Uchel Lys ac mewn achosion lle mae partïon eraill yn cael eu cynrychioli gan Gwnsler y Brenin.

Mae Clare yn aml yn cael ei chyfarwyddo gan awdurdodau lleol mewn achosion cyfraith gyhoeddus ac mae’n adnabyddus am ei chrebwyll ac am baratoi ar gyfer ei hachosion yn fanwl.  Mae achosion diweddar yn cynnwys materion fel anafiadau difrifol nad ydynt yn ddamweiniol (anafiadau i’r ymennydd, toresgyrn lluosog a llosgiadau), anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM), trais ar sail anrhydedd, masnachu mewn pobl a llinellau cyffuriau a amheuir, radicaleiddio, achosion cam-drin rhywiol, salwch wedi'i ffugio neu ei achosi gan eraill (FII) ac achosion lle mae achosion troseddol cydamserol.

Mae Clare hefyd yn cynrychioli rhieni, gwarcheidwaid, plant, ymyrwyr a darpar fabwysiadwyr ac yn ymdrin â phob achos gyda sensitifrwydd a thosturi, gan wneud cleientiaid yn gartrefol o dan yr amgylchiadau anoddaf a mwyaf dirdynnol.  Mae ganddi brofiad o gynrychioli partïon bregus sydd angen cymorth y Cyfreithiwr Swyddogol neu gyfryngwyr a/neu eiriolwyr yn ogystal ag ymddangos mewn trefniadau amddifadu o ryddid a cheisiadau am lety diogel.

Mae ymarfer Clare hefyd yn ymestyn i achosion sy'n ymwneud â materion awdurdodaethol gan gynnwys cipio a chaniatâd i ddileu ceisiadau yn ogystal â cheisiadau ôl-ofal megis caniatâd i wrthwynebu a mabwysiadau a ymleddir.

Mae Clare yn darparu hyfforddiant DPP fel aelod o Dîm Teulu Siambrau Angel i awdurdodau lleol a chyfreithwyr ar ddatblygiadau diweddar mewn cyfraith achosion a deddfwriaeth.   Mewn achosion priodol bydd Clare yn ymgymryd ag achosion trwy fynediad cyhoeddus.

Achosion a adroddwyd:

  • W (Plentyn) v Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot [2013] EWCA Civ 1227
  • KS v Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot [2014] EWCA 94
  • GM v Cyngor Sir Gâr [2018] EWFC 36
  • Cyngor Sir Abertawe v 11 o Ymatebwyr [2022] EWFC 12
Penodiadau 
  • Goruchwyliwr Disgyblion
  • Pwyllgor Cymdeithasol Siambrau Angel
Aelodaeth 
  • Cymdeithas Cyfraith Teulu’r Bar
  • Cylchdaith Cymru a Chaer
Addysg 
  • LLB Prifysgol Abertawe
  • Cwrs Galwedigaethol y Bar, Caerdydd