Joshua Dean

Joshua Dean

Galwad i’r bar: 
2021
Gray's Inn

Ymunodd Josh â'r Siambrau fel Tenant ym mis Ionawr 2024 ar ôl ymarfer yn lleol cyn hynny.

Astudiodd Josh y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd lle enillodd radd Baglor yn y Gyfraith (LLB) 2:1. Tra yn y Brifysgol, roedd Josh yn aelod gweithgar o Gymdeithas y Gyfraith Prifysgol Caerdydd ac yn cymryd rhan yn aml mewn digwyddiadau ffug lysoedd.

Ar ôl cwblhau ei astudiaethau israddedig, bu Josh yn gweithio i ddau Gwmni Cyfreithiol Legal 500 mawr, gan gynorthwyo i ddechrau mewn anghydfodau yn ymwneud â chynnyrch niweidiol. Bu hefyd yn gweithio'n agos gydag Enillwyr Ffioedd ynghylch ymgyfreitha Poly Implant Prothèse (PIP) Group.

Yn ogystal, cafodd Josh fewnwelediad helaeth i’r Protocol Hawliadau Bychain, gan gynorthwyo unigolion a grwpiau fel ei gilydd yn llwyddiannus gyda hawliadau a chamau gweithredu yn ymwneud â meysydd amrywiol o anafiadau personol.

Wedi hynny dychwelodd Josh i Brifysgol Caerdydd i ymgymryd â Chwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar ('BPTC’). Cwblhaodd ei radd Meistr yn y Gyfraith (LLM) hefyd. Roedd ei draethawd hir yn trafod a fyddai symud i system llys ar-lein yn gwella mynediad at gyfiawnder yn sylweddol, yn enwedig mewn perthynas ag unigolion sy’n ymwneud â phroses y Llys Teulu.

Fel bargyfreithiwr gweithredol, mae Josh yn ymwelydd cyson ag Adrannau’r Gyfraith Prifysgolion, yn siarad â myfyrwyr Israddedig ac Ôl-raddedig, yn rhannu ei brofiad o fywyd yn y Bar Teulu ac yn rhoi cipolwg a chymorth gyda’r broses Tymor Prawf.

Meysydd ymarfer

Cyfraith teulu

Mae Josh wedi adeiladu practis Teulu helaeth ac mae’n cynrychioli Rhieni, Neiniau a Theidiau a Gwarcheidwaid yn rheolaidd gerbron Ynadon Lleyg, Barnwyr Rhanbarth a Barnwyr Cylchdaith.

Mae Josh yn aml yn derbyn cyfarwyddiadau mewn achosion cyfraith breifat a chyhoeddus lle mae'n gweithredu ar ran unigolion sy'n ymwneud â chamau amrywiol o'r broses gan gynnwys Gwrandawiadau Rheoli Achos, Gwrandawiadau Dileu Interim a Ymleddir, Gwrandawiadau Datrys Materion a Gwrandawiadau Terfynol.

Yn ei bractis Cyfraith Breifat, mae Josh yn cael ei gyfarwyddo’n rheolaidd ar faterion gan gynnwys cam-drin domestig a honiadau o gam-drin plant. Mae'n cynrychioli'r rhai sy'n ymwneud â phob cam o anghydfodau Cyfraith Breifat yn rheolaidd, o'r Cymodi hyd at y Gwrandawiadau Terfynol a'r Gwrandawiadau Canfod Ffeithiau. Mae Josh hefyd wedi datblygu practis papur sy'n darparu cyngor ysgrifenedig ffurfiol am ba mor debygol yw  llwyddiant ym maes anghydfodau Cyfraith Teulu penodol ac mewn perthynas â chael cymorth cyfreithiol.

Mae Josh hefyd yn cynrychioli unigolion mewn achosion Deddf Cyfraith Teulu yn ymwneud â cheisiadau am Orchmynion Peidio ag Ymyrryd a Gorchmynion Anheddu.

Aelodaeth 

Gray’s Inn
Cylchdaith Cymru a Chaer
Cymdeithas Cyfraith Teulu’r Bar

Addysg 

LLB (Anrh) Prifysgol Caerdydd
BPTC ac LLM (Anrh) Prifysgol Caerdydd