Natasha Davies

Natasha Davies

Galwad i’r bar: 
2018
Gray’s Inn

Ymunodd Natasha â’r Siambrau fel tenant yn 2019 ar ôl cwblhau tymor prawf llwyddiannus dan oruchwyliaeth Matthew Rees (Teulu) a Dyfed Thomas (Trosedd).

Astudiodd Natasha’r Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe, lle cyflawnodd Ddosbarth Cyntaf gydag Anrhydedd. Yna, cwblhaodd BPTC ym Mhrifysgol BPP Bryste a chafodd dymor prawf yn Siambrau’r Angel yn ystod yr un flwyddyn.

Mae Natasha wedi datblygu practis eang mewn Cyfraith Teulu. Mae hi'n derbyn cyfarwyddiadau mewn materion plant cyfraith breifat a chyfraith gyhoeddus yn ogystal ag achosion rhwymedi ariannol.

Mae Natasha hefyd wedi datblygu practis mewn Cyfraith Droseddol ac yn derbyn cyfarwyddiadau gan yr erlyniad a'r amddiffyniad yn Llysoedd y Goron, Llysoedd Ynadon a Llysoedd Ieuenctid.

 

Meysydd ymarfer

Cyfraith teulu

Cyfraith Breifat:

Mae Natasha yn cael ei chyfarwyddo’n rheolaidd i gynrychioli ymgeiswyr, ymatebwyr a Gwarcheidwaid penodedig o flaen pob lefel o’r Farnwriaeth mewn ceisiadau am Orchmynion Trefniadau Plant, Gorchmynion Mater Penodol, Gorchmynion Camau Gwaharddedig, Achosion Gorfodi, Gorchmynion Peidio ag Ymyrryd a Gorchmynion Meddiannaeth. Caiff ei chyfarwyddo ar bob cam o achosion cyfraith breifat gan gynnwys gwrandawiadau canfod ffeithiau a gwrandawiadau terfynol. Mae Natasha yn aml yn cynrychioli rhieni sy'n honni neu'n cael eu cyhuddo o drais yn y cartref. Mae Natasha hefyd yn cael ei chyfarwyddo'n rheolaidd mewn achosion lle mae honiadau o ddieithrio rhiant.Cyfraith Gyhoeddus:

Mae Natasha’n cynrychioli rhieni mewn ystod o faterion cyfraith gyhoeddus gan gynnwys ceisiadau gorchmynion gofal dros dro, gwrandawiadau rheoli achosion, ceisiadau C2, gwrandawiadau datrys materion a gwrandawiadau terfynol.

Cyfraith Droseddol:

Mae Natasha yn aml yn cael ei chyfarwyddo i gynrychioli rhieni, yr Awdurdod Lleol a Gwarcheidwaid ar bob cam o achosion cyfraith gyhoeddus, o gamau cychwynnol yr achos hyd at wrandawiadau terfynol a rhai a gaiff eu herio. Mae Natasha yn cynnal achosion yn ymwneud ag esgeuluso plant, niwed emosiynol a niwed corfforol. Mae ganddi brofiad o groesholi ystod o dystion gan gynnwys tystion arbenigol, gweithwyr cymdeithasol a Gwarcheidwaid. Mae gan Natasha agwedd sensitif ac eto mae'n cynnig cyngor cadarn i'w chleientiaid.

Rhwymedi ariannol:

Mae Natasha hefyd yn delio â phob agwedd a cham o gyllid y teulu gan gynnwys apwyntiadau cyfarwyddiadau cyntaf hyd at wrandawiadau terfynol.

Cyfraith trosedd

Mae Natasha yn cael ei chyfarwyddo’n rheolaidd gan yr erlyniad a’r amddiffyniad yn y Llysoedd Ynadon, Ieuenctid a’r Goron ledled de a gorllewin Cymru.

Mae Natasha yn erlyn ac yn amddiffyn mewn ystod eang o achosion troseddol megis troseddau trefn gyhoeddus, troseddau yn erbyn y person, troseddau gyrru, troseddau rhywiol, troseddau cyffuriau, twyll a lladrad.

Caiff Natasha gyfarwyddyd hefyd i wneud Gorchmynion Diogelwch Trais Domestig ar ran yr heddlu.

Mae Natasha yn Lefel 1 ar Banel Eiriolwyr Gwasanaeth Erlyn y Goron.