Clercod a staff

Nod yr Aelodau a’r Clercod yn Siambrau Angel yw darparu gwasanaeth o’r safon uchaf bob amser i bob un o’n cleientiaid proffesiynol a lleyg.

Er mwyn cynnal y safonau hynny, mae cyfrifiaduron  a systemau gweinyddol uwch o’r radd flaenaf ar waith er mwyn sicrhau cyfathrebu cyflym rhwng Clercod ac Aelodau’r Siambrau.

Mae staff yn ystafell y Clercod rhwng 8:30am. a 6:00pm o ddydd Llun i ddydd Iau ac o 8.30am i 5.30pm ar ddydd Gwener.

Mae ein tîm sy’n gweithio’n galed yn brofiadol ym mhob agwedd ar glercio a gweinyddu. Mae pob un ohonynt yn croesawu ymholiadau am unrhyw agwedd ar waith y Siambrau a byddant yn gwneud eu gorau i gynorthwyo yn hynny o beth. Os hoffech ymweld â’n Siambrau i weld beth sydd ar gael gennym, cysylltwch â’n Clercod.

Gwnawn ein gorau bob amser i osgoi dychwelyd papurau o gwbl ond lle nad oes modd osgoi hyn, byddwn wastad yn ceisio dynodi’r fath achosion yn gynnar a bob amser yn ymgynghori gyda’r cleient proffesiynol o ran staff llanw.

Mae gennym system ar waith i sicrhau bod papurau’n cael eu dychwelyd yn gyflym o fewn yr amserlenni cytûn. Trafodir ffioedd yn gynnar a chânt eu seilio’n effeithiol ar natur a chymhlethdod y gwaith ac arbenigedd neu hynafedd y Cwnsler dan sylw.

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth am Siambrau’r Angel, cysylltwch â’r clerc perthnasol neu weinyddydd y Siambrau:

01792 464623

clerks@angelchambers.co.uk
crime@angelchambers.co.uk